Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Goede ervaringen met de beregeningsplanner

Al eerder is op deze bladzijden gesproken over het juiste tijdstip van beregenen. Daar zijn verschillende manieren voor. Van diverse soorten vochtsensors die in het perceel moeten worden geplaatst tot planningssystemen die lokale weersvoorspelling koppelen aan gewasgroei modellen.

afbeelding van Ulko Stoll

EU parlement voor behoud goedkopere diesel

De Europese Commissie wil het belastingvoordeel van diesel ten opzichte van benzine wegnemen. Het Europees Parlement is het daar niet mee eens en meent dat sectoren zoals landbouw verder moeten kunnen genieten van goedkopere diesel. De Raad van Ministers krijgt wel het advies om dat te koppelen aan inspanningen om de energie-efficiëntie in die sectoren te verbeteren. Het Europees Parlement stemde op 19 april over een voorstel van de Europese Commissie om de belasting op energieproducten te hervormen.

afbeelding van Teun de Waard

EU parlement steunt vergroening GLB

Het Europees parlement steunt de verrgroening van het Landbouwbeleid. Uit een rapport blijkt dat het verlies van de biodiversiteit zeer veel geld en welzijn kost. Omdat te keren is er nu door het parlement een link gelegd tussen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de verplichtingen aan de ontvangers van die gelden om een tegenprestaties in de vorm van vergroening te leveren. Over de invulling ervan is men het nog niet eens dat volgt bij de behandeling van de hervormingsvoorstellen.

afbeelding van Teun de Waard

Gewasbescherming en bijen

LTO Nederland heeft uitgangspunten opgesteld in de vorm van een advies voor gewasbescherming. Hiermee kunnen telers aan de slag met een moderne manier van gewasbescherming. 

Doel van het advies is om bijen, wilde bestuivers en natuurlijke vijanden zoveel mogelijk te ontzien. Als het gebruik van chemische middelen onontkoombaar is, dient volgens LTO een zorgvuldige middelenkeuze en toepassing voorop te staan. 

LTO adviseert telers de volgende uitgangspunten te hanteren bij gewasbescherming: 

afbeelding van Ulko Stoll

Kanttekeningen bij 7% natuur

Als het aan de Europese Commissie ligt, moet iedereen die in het nieuwe GLB een vergoeding ontvangt, vanaf 2014 zeven procent van zijn areaal reserveren voor ecologisch focusgebied. Alterra, onderdeel van Wageningen UR, verwacht positieve effecten op de agro-biodiversiteit, de groen-blauwe dooradering van het platteland, het landschap en de natuurlijke bestrijding van plagen. Toch plaatst de onderzoeksinstelling de nodige kanttekeningen.

afbeelding van Teun de Waard

Duurzaamheids initiatieven in de vollegrondsgroente

Een paar jaar geleden was geintegreerde landbouw een begrip waar we dag in dag uit mee werden geconfronteerd. Tegenwoordig is duurzaamheid de term die over iedereen uitgestort wordt. Helaas worden dit soort beschrijvingen snel containerbegrippen waardoor de waarde van zo’n begrip verloren gaat. Toch is duurzaamheid juist in de vollegrondsgroente een begrip waar wel degelijk een verhaal aan te hangen is. Immers plantengroei is het meest duurzame proces op de wereld. Planten benutten licht en water om energie vast te leggen voor plantengroei die weer wordt gebruikt als voeding.

afbeelding van Ulko Stoll

Vollegrondsgroentetelers krijgen digitaal platform

Deze website is het digitale platform voor professionals in de vollegrondsgroente. Zowel telers als omgeving kunnen via het platform www.vollegrondsgroentenet.com alle informatie kwijt en halen omtrent de eigen interesse. Neem even de tijd om de gewassen en thema´s te bezoeken. De daarbij horende netwerken waar thema´s uitgediept kunt u zelf invullen en indien gewenst kan een netwerk toegevoegd worden. 

afbeelding van Ulko Stoll

Onderzoek 2012

De oproep in de diverse gewasinfo naar onderzoeksideeën heeft resultaten opgeleverd. Zoals eerder gezegd, zal het Productschap Tuinbouw in 2012 niet zoals voorgaande jaren 6 keer per jaar onderzoeksvoorstellen bespreken. Voor uitvoering in 2012 is in februari een aanbestedingsronde gedaan. Vanuit een de thema’s insecten, onkruid, schimmels en bodemziektes zijn onderzoekswensen geformuleerd. Deze zijn zo concreet mogelijk geschreven naar gewassen en plagen. De betreffende gewas kerngroepen zullen hier in januari en februari over adviseren.

afbeelding van Ulko Stoll

Opzoeken van MRL’s

In de gewasinfo van december j.l. is een en ander uitgelegd over de achtergronden van de MRL (Maximum Residue Limit). In onderstaand artikel wordt uitgelegd hoe de MRL voor asperge kan worden opgezocht.

Zo af en toe komt er een vraag over de welke MRL (Maximum Residue Limit) vastgesteld is voor een bepaald gewas. Hieronder volgt een handleiding om dit via de ‘EU Pesticides database’ op te zoeken.

afbeelding van Ulko Stoll

CLM lanceert online meetlat voor Agro Biodiversiteit

CLM heeft een meetlat ontwikkelt voor de biodiversiteit op het bedrijf. ondernemers kunnen via internet hun gegevens invullen en krijgen na verwerking in heldere diagrammen de situatie van hun bedrijf en een vergelijking met de bedrijven in de omgeving. in de bijlage leest u meer over dit neiuwe instrument. 

afbeelding van Teun de Waard

Pagina's