Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Equivalent of niet?

afbeelding van Jeroen Kloos

Volgens het woordenboek betekent equivalent dat iets gelijkwaardig is. Dat is niet gelijk aan het woord “hetzelfde”. Dat is iets anders; zelfs een eeneiige tweeling is niet “hetzelfde”, maar ieder mens is in al zijn verscheidenheid gelijkwaardig. Het woord “equivalent” wordt de laatste tijd regelmatig gebruikt als het gaat om maatregelen die uitvoering geven aan beleid. Het begrip keert terug in de vergroening van het GLB en in het mineralenbeleid. Equivalent is voor beleidsmakers echter een lastig begrip. Het is immers onderhevig aan interpretatie en de bepaling of het alternatief wel echt gelijkwaardig is. Voor de vergroening van het GLB is daarom gemakshalve in Brussel besloten dat een equivalent pakket ten minste de erkende vergroeningsmaatregelen moet bevatten.
 
Voor equivalente maatregelen in het mestbeleid ligt dat anders. Daar is er voor gekozen, dat de voorgestelde maatregelen volgens het rekenmodel van de WUR dezelfde milieuresultaten moeten opleveren als de maatregelen die in het actieprogramma zijn bepaald. Dat is op zich een mooie manier om equivalente maatregelen te bepalen. Het gaat immers om het doel van het beleid en niet zo zeer om de maatregelen om dat doel te bereiken. Toch blijkt dat er weer discussie ontstaat over die procedure om equivalente maatregelen te bepalen. Het spreekt voor zich dat de akkerbouw maatregelen voorstelt die een ruimere plantenvoeding mogelijk maken, waarbij de belasting van het milieu hetzelfde blijft. Het zijn equivalente maatregelen, die op gelijkwaardige wijze het milieudoel realiseren volgens het erkende WUR rekenmodel.
 
Het blijft echter lastige materie en sommige organisaties willen altijd stappen verder als het gaat om de realisatie van het milieudoel. Jammer, want dat is nou precies niet de betekenis van equivalentie. Tegelijkertijd willen klaarblijkelijk de beleidsbepalers van de overheid geen enkel risico lopen met de vaststelling van equivalente maatregelen voor het mineralenbeleid. Het 5de actieprogramma is al vanaf begin 2015 van kracht en in de aanloop daar naar toe zijn toezeggingen gedaan over de invoering van equivalente maatregelen voor de plantaardige sectoren. Dat is zelfs opgenomen in het 5de actieprogramma, maar tot op heden is er geen enkel besluit genomen. Er lijkt altijd wel weer iets te zijn waarover navraag of een extra doorrekening gedaan moet worden. Het geduld is nu op en er wordt daarom onderzocht of er juridische stappen gezet kunnen worden om het besluitvormingsproces te bevorderen.
 
Die equivalente maatregelen waren toegezegd voor 2015. Daar is niets van gekomen terwijl de sector op 28 april van dat jaar formeel een drietal concrete voorstellen heeft ingediend. Nota bene voorstellen die doorgerekend waren door de WUR, gebruikmakend van het eigen rekenmodel dat standaard staat voor de vaststelling van de gebruiksnormen van het door de overheid opgestelde actieprogramma. Inmiddels zijn we een jaar verder en lijkt het voor het seizoen 2016 ook een verloren jaar wat betreft de equivalente bemestingsmaatregelen. Het is een eindeloos traag proces geworden en dan te bedenken dat de besprekingen voor het 6de actieprogramma aanstaande zijn. De akkerbouw heeft ook niet voor niets de derogatie ter discussie gesteld. Als daarbij kunstmestvervangers erkend worden, zou er voor plantaardige sectoren een veel eenvoudiger maatregelenpakket mogelijk zijn, waarbij Nederland niet in zijn geheel als kwetsbaar gebied beschouwd hoeft te worden. Iedereen voordeel en de moeite waard om door te rekenen.