Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Monitoring mineervlieg

afbeelding van Ulko Stoll

Inmiddels is er ook in de praktijk ervaring op gedaan met signalering van de witlofmineervlieg (Napomyza chichorii). In België is al een aantal jaren een systeem die waarschuwingen geeft op het moment dat de aantallen gevangen mineervlieg een schade drempel overschrijden. In Nederland zijn er twee systemen beschikbaar. Een perceelsgericht adviessysteem op basis van plakvallen in het witlofperceel wordt aangeboden door de Groene Vlieg. Een systeem met vangbakken op regioniveau wordt aangeboden door adviesbureau ChicoGrow. Het signaleringsysteem van ChicoGrow heeft inmiddels een bereik over de gehele Noord Oost Polder en het grootste deel van Oostelijk Flevoland. Op basis van de vangsten van afgelopen jaar is het goed mogelijk om de druk van mineervlieg in bepaalde delen van de polder te beoordelen. En er blijken grote verschillen te zijn in het aantal vliegen in de verschillende delen van de N.O.P.
 
Optimalisatie
Naast vangen in de praktijk heeft Proeftuin Zwaagdijk afgelopen jaar in opdracht van een aantal telers in samenwerking met Chico Grow onderzoek gedaan naar verdere optimalisatie van het waarschuwingssysteem. Daarnaast is er gezocht naar de effectieve werking van gewasbeschermingsmiddelen tegen de mineervlieg. 2014 was het laatste jaar waarin ontheffing werd verleend om Vertimec Gold toe te passen. Andere middelen naast het middel Calypso (heeft een nevenwerking) en Coragen zijn daarom noodzakelijk.
 

Vlucht witlofmineervlieg

ChicoGrow heeft in 2016 op meerdere locaties in de Noord Oost Polder en de Flevopolder de vlucht van de witlofmineervlieg wekelijks gemonitord met 3 vangbakken per perceel. De waarnemingen die vanaf begin juli werden verricht geven aan dat de verschillen tussen de locaties groot zijn. Op basis van de vangsten werd het proefperceel geselecteerd. Op basis van ervaring met een spuitdrempel van 15 vliegen per drie vangbakken per 2 weken wordt door ChicoGrow, een spuitadvies gegeven.
 
Drie vluchten
De witlofmineervlieg heeft in de meeste jaren drie vluchten. De eerste vlucht in mei is niet schadelijk. De tweede vlucht in juli/augustus kan schade geven aan vroege witlof. Vanaf september is er tenslotte de meest schadelijke derde vlucht die tot eind oktober kan duren. De larven mineren vanuit het blad de wortel in, hierbij kunnen zij zoveel schade aan de wortelhals veroorzaken dat van de witlof in de trek niets terechtkomt. Tijdens de trek mineren de larven vanuit de wortelhals door in de witlofkrop, waardoor rode gangen ontstaan. 
 
Uitvoering
In 2016 werd een proef uitgevoerd op een perceel Flexine in Emmeloord. Deze locatie had een hoge infectiedruk met witlofmineervlieg. Vanaf de tweede vlucht van de witlofmineervlieg werden drie objecten gespoten en vanaf de derde vlucht (half september) werd de proef met in totaal 10 verschillende objecten in vier herhalingen uitgevoerd. De pennen werden 27 en 28 oktober gerooid en op 24 november 2016 opgezet. Bij de oogst werd de witlof beoordeeld op aantasting. Hierbij werd onderscheid gemaakt in aantasting van de krop en aantasting in het omblad van de witlof.
 
Conclusies
Uit de resultaten van de proef in Emmeloord, bestrijding witlofmineervlieg in witlof, kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
De referentie Coragen verminderde de aantasting door witlofmineervlieg in witlof significant. Twee toepassingen met Coragen tijdens de derde vlucht waren effectiever dan één toepassing. Het neveneffect van Coragen tegen de witlofmineervlieg was groter dan van Calypso. Een gespreide toepassing van Coragen tijdens de tweede en derde vlucht was vergelijkbaar effectief als twee toepassingen tijdens de derde vlucht. Een nieuwe experimenteel middel bestreed de witlofmineervlieg zeer effectief, zowel met één als met twee toepassingen. Dat betekent dat er mooi perspectieven zijn voor bestrijding van de mineervlieg zeker in combinatie met een waarschuwingssysteem.