Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Nieuwe fosfaatindicatie pakt slecht uit

afbeelding van Ulko Stoll

Een akker- of tuinbouw bedrijf op de klei loopt de kans veel fosfaat gebruiksruimte mis te lopen doordat percelen in een lagere fosfaatklasse vallen. De oorzaak daarvan is de overgang naar een nieuwe indicatie van de fosfaat toestand in januari 2021.
 
Niet eerlijk
De aanpassing van Pw naar een combinatie van P-Al en P-CaCl2 ook wel P-PAE genoemd, pakt niet
overal eerlijk uit. Een voorbeeld waar het misgaat zien we op een akkerbouwbedrijf in Philippine in
Zeeuws-Vlaanderen van 118 ha. Dit bedrijf loopt met de nieuwe fosfaat indicatoren 1434 kg fosfaat
gebruiksruimte per jaar mis. In 2020 zijn Pw getallen bepaald en kan dit bedrijf nog vier jaar vooruit
met de huidige gebruiksnormen. De bestaande bodemanalyses worden voorlopig gerespecteerd en
blijven maximaal vier jaar geldig. Vanaf het moment dat de nieuwe gecombineerde fosfaatindicator
in werking treedt, dat is in 2021, moeten alle bemonsteringen plaatsvinden op basis van P-Al en PPAE. 
 
Nog in 2020 een Pw bepaling uitvoeren.
Percelen waar voor mei 2021 een nieuwe analyse moet worden genomen in verband met maximale
termijn van 4 jaar kunnen beter in najaar 2020 bemonsterd worden dan in voorjaar 2021.
In dat geval geldt voor de komende vier jaar het vaak gunstigere Pw getal. De grondanalyse moet vóór een nazomerbehandeling met dierlijke mest plaatsvinden of minimaal 8 weken daarna. Percelen bemonsteren waarop geen dierlijke mest is uitgereden is altijd mogelijk. Op percelen waarvan de monsters volgend jaar niet meer geldig zijn is men beter af wanneer ze dit jaar nog genomen worden. Vanaf 1 januari 2021 moeten voor alle grondmonsters de gecombineerde parameters (P-Al en P-PAE) worden gebruikt.
 
Verlies aan fosfaatruimte door nieuwe norm in 2021
Bij de invoer van een nieuwe fosfaatindicator werd de afspraak gemaakt dat de fosfaat
gebruiksruimte gelijk zou blijven. Groen Agro Control zette de voor- en achteruitgang van
fosfaatgebruiksnormen op kleigronden en op zandgronden op een rijtje. In de grafiek is te zien hoe
dat uitpak bij een onderzoek van ruim 264 bedrijven op dekzand en op zeeklei. 
 
Sporenelementen
Een bijkomend nadeel is het verlies aan sporenelementen. Wanneer er minder dierlijke mest mag
worden aangewend neemt de aanvoer van sporenelementen af. Waardoor deze als kunstmest
aangevoerd moeten worden. Terwijl deze als welkome aanvulling in dierlijke mest aanwezig zijn. Dat
leidt tot extra kosten. Minder plaatsingsruimte voor dierlijke mest betekent ook minder inkomsten
omdat plaatsing van mest extra inkomsten voor de akkerbouwer betekent. Op landelijke schaal zal
dit veel mest plaatsingsruimte kosten.
 
Waarom een nieuwe meetmethode?
Slimme analysemethoden kunnen leiden tot snelle en verbeterde analyses. Onduidelijk is de reden
waarom een Pw getal vervangen moet worden door een combinatieparameter van P-Al en P-PAE. Is
het voor het laboratorium eenvoudiger twee extracties te maken? Te weten een extractie met een
oplossing van calciumchloride voor P-PAE en een extractie met een oplossing van ammoniumlactaatazijnzuur voor P-Al, in plaats van een extractie met water voor de P-water bepaling. Het zal de akkerbouwer of veehouder niet interesseren, als hij maar in de gelegenheid blijft om zijn
bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Daar zit nu net de kneep omdat dit in verschillende regio’s
oneerlijk uitpakt. 
 
 
De Commissie Deskundigen Meststoffenwet geeft aan dat het gemiddeld voor Nederland gelijk blijft, maar heeft niet onderzocht het effect in de verschillende regio’s. Het lijkt niet de bedoeling en is niet volgens de afspraak om onnodig bedrijven te treffen met kortingen op fosfaat gebruiksnormen door afwijkende analyseresultaten. De oplossing ligt in aanpassing van gebruiksnormen of klassen voor bepaalde regio’s of het blijven accepteren van gemeten Pw cijfers. Eén van de grondlaboratoria meten al jaren geen Pw meer, maar berekent deze door middel van een omrekening. Dat maakt dat voor dit labs de Pw bepaling lastig te meten is. Pw meting op basis van bekende en erkende analysemethodes vormt voor Groen Agro Control en andere laboratoria geen probleem. 
 
Omschakeling op basis van een afwijkende analysetechniek moet wel leiden tot een systeem dat voor alle agrarische bedrijven kloppend is. Volgens dit onderzoek gaan er meer bedrijven achteruit dan vooruit. Groen Agro Control meet Pw dit najaar als inhaalslag Groen. Agro Control adviseert telers wanneer zij vermoeden beter af te zijn met een Pw analyse, om dit najaar nog een Pw getal te laten bepalen volgens de oude analysetechniek.
 
 
Joke de Geus, Groen Agro Control