Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Wijziging Activiteitenbesluit per 1 januari 2016.

Per 1 januari a.s. wordt het Activiteitenbesluit aangepast, o.a. zijn er enkele wijzigingen t.a.v. lozingen. Mogelijk voor jullie sectoren van toepassing. Onderstaande toelichting (en daarnaast uitgebreidere documentatie) is te vinden op: http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/ontwikkelingen/#h781761ae-3f35-b5f7-69a6-430a18f5ad10
 
Wijzigingen rond lozen
Met de vierde tranche wijziging vervalt de vergunningplicht vanuit de Waterwet voor:

  • Bepaalde handelingen in een oppervlaktewaterlichaam
  • Lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmaken van drinkwaterleidingen
  • Lozen van afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteit

In het Activiteitenbesluit komen voorschriften voor deze activiteiten te staan in de nieuwe paragrafen 3.1.7, 3.1.8 en 3.1.9.
De vergunningplicht was al opgeheven voor gevallen waarbij dezelfde activiteiten buiten inrichtingen plaatsvonden.
Inhoudelijke wijzigingen in de bestaande voorschriften voor lozingen zijn:

  • Artikel 3.105 over lozen afkomstig van sorteren van gewassen is straks ook van toepassing op het sorteren van gewassen van derden
  • Het voorschrift in artikel 3.33 dat voor de op- en overslag van inerte goederen een emissie-eis en bemonsteringsvoorziening verplicht stelt komt te vervallen. In plaats daarvan komt er een voorschrift om visuele verontreiniging te voorkomen
  • Bij het wassen van werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast, is het nu verplicht om een standaard zuiveringsvoorziening toe te passen, straks kan ook een andere maatregel worden toegepast
  • De bijlage bij de Activiteitenregeling met oppervlaktewateren die geen bijzondere bescherming behoeven is aangepast